QQ

QQ最新版

官方版无广告462

更新日期:2024年3月31日分类标签:语言:中文平台:

1 人已下载 手机查看

内测版更新(日期:2024年03月29日):
目前最新的NT内测版QQ版本号为:

QQ9.9.9.22578.exe(32位/64位)

32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/cc168319/QQ9.9.9.22578_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/fa5373ac/QQ9.9.9.22578_x64.exe

更新日志:

 1. 【版本特性】
 2. 【体验】
 3. *新增多账号快速登录
 4. *新增桌面端&移动端聊天记录迁移
 5. *新增消息 hover 查看发送时间
 6. *新增支持会员彩色昵称展示
 7. 【QQ群】
 8. *新增群头像设置
 9. *新增群头衔展示
 10. *新增屏蔽指定成员
 11. 【群视频】
 12. *新增群聊天页面展示群视频
 13. *优化群PK体验,如统一手机端&PC 端状态、昵称超长展示、新增群PK视觉效果
 14. *新增直播间申请加群入口
 15. *支持调用第三方直播伴侣
 16. 【频道】
 17. *优化子频道列表展示
 18. *新增帖子广场
 19. *新增发短贴
 20. *新增支持帖子编辑能力,如自定义长贴封面、视频封面
 21. 【问题修复】
 22. *修复发送在线文件夹的部分问题
 23. *修复其它一些已知BUG

复制代码


旧版本下载:
QQ9.8.0.11111.exe:
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/827ff1b0/QQ9.8.0.11111.exe


QQ9.8.0.11434.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/404d1e8c/QQ9.8.0.11434.exe


QQ9.8.1.11665.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c04aa215/QQ9.8.1.11665.exe


QQ9.8.1.11701.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/7a58a4ba/QQ9.8.1.11701.exe


QQ9.8.1.11845.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/3427f89c/QQ9.8.1.11845.exe


QQ9.8.1.12118.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/04bd7b32/QQ9.8.1.12118.exe


QQ9.8.2.12806.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/6a9f2717/QQ9.8.2.12806.exe


QQ9.8.2.12967.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/e2c549d2/QQ9.8.2.12967.exe


QQ9.8.3.13183.exe
https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/2ea7c813/QQ9.8.3.13183.exe


QQ9.8.3.13456.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/b82c6358/QQ9.8.3.13456_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/b82c6358/QQ9.8.3.13456_x64.exe


QQ9.8.3.13654.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c75f28e8/QQ9.8.3.13654_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c75f28e8/QQ9.8.3.13654_x64.exe


QQ9.8.3.13720.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/56c03ab0/QQ9.8.3.13720_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/56c03ab0/QQ9.8.3.13720_x64.exe


QQ9.8.5.14060.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/ea844acc/QQ9.8.5.14060_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/ea844acc/QQ9.8.5.14060_x64.exe


QQ9.8.5.14086.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/36e88480/QQ9.8.5.14086_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/36e88480/QQ9.8.5.14086_x64.exe


QQ9.8.5.14480.exe仅64位)
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c413e6c5/QQ9.8.5.14480_x64.exe


QQ9.9.0.14619.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/1ddf40ac/QQ9.9.0.14619_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/8ebcccd2/QQ9.9.0.14619_x64.exe


QQ9.9.1.15034.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c73ee1dc/QQ9.9.1.15034_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/85733b20/QQ9.9.1.15034_x64.exe


QQ9.9.1.15240.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/b8dca7ca/QQ9.9.1.15240_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/45be89d3/QQ9.9.1.15240_x64.exe


QQ9.9.1.15293.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/4ebc66b2/QQ9.9.1.15293_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/56cb863a/QQ9.9.1.15293_x64.exe


QQ9.9.1.15489.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/88d1900a/QQ9.9.1.15489_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/342b8a70/QQ9.9.1.15489_x64.exe


QQ9.9.1.15717.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/88276f55/QQ9.9.1.15717_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/de89dcff/QQ9.9.1.15717_x64.exe


QQ9.9.1.15820.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/a90af3fd/QQ9.9.1.15820_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/da0a635f/QQ9.9.1.15820_x64.exe


QQ9.9.2.15962.exe

32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/edfd0190/QQ9.9.2.15962_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/ac150a4c/QQ9.9.2.15962_x64.exe


QQ9.9.2.16183.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/63f8bbfe/QQ9.9.2.16183_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/bef02a45/QQ9.9.2.16183_x64.exe


QQ9.9.2.16605.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/78d8448e/QQ9.9.2.16605_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/7fb8fe3d/QQ9.9.2.16605_x64.exe


QQ9.9.2.16736.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/0b4fa9c0/QQ9.9.2.16736_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/090eea4a/QQ9.9.2.16736_x64.exe


QQ9.9.3.16950.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/e998c5f4/QQ9.9.3.16950_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/3a26b1c9/QQ9.9.3.16950_x64.exe


QQ9.9.3.17153.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/e1c22c5b/QQ9.9.3.17153_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/4a73f154/QQ9.9.3.17153_x64.exe


QQ9.9.3.17260.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/909dcf5c/QQ9.9.3.17260_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/e4559146/QQ9.9.3.17260_x64.exe


QQ9.9.3.17412.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c4eafa35/QQ9.9.3.17412_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/21f9e973/QQ9.9.3.17412_x64.exe


QQ9.9.3.17654.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/e9b251df/QQ9.9.3.17654_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/01fa0df8/QQ9.9.3.17654_x64.exe


QQ9.9.3.17749.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/3b5b0064/QQ9.9.3.17749_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/8d162973/QQ9.9.3.17749_x64.exe


QQ9.9.3.17816.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/ed03841d/QQ9.9.3.17816_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/1e2b98d8/QQ9.9.3.17816_x64.exe


QQ9.9.5.18163.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/f5c4ee6b/QQ9.9.5.18163_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/8fa7dbea/QQ9.9.5.18163_x64.exe


QQ9.9.5.18313.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/1c263d79/QQ9.9.5.18313_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/dad26f76/QQ9.9.5.18313_x64.exe


QQ9.9.5.18394.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/8187b668/QQ9.9.5.18394_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/d5eeeb14/QQ9.9.5.18394_x64.exe


QQ9.9.6.18968.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/dc6e8e55/QQ9.9.6.18968_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/fec11cc1/QQ9.9.6.18968_x64.exe


QQ9.9.6.19189.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/26eff409/QQ9.9.6.19189_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/d45eda12/QQ9.9.6.19189_x64.exe


QQ9.9.6.19480.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/76f87d79/QQ9.9.6.19480_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/a21e2890/QQ9.9.6.19480_x64.exe


QQ9.9.6.19527.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/5f5e7371/QQ9.9.6.19527_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/92806258/QQ9.9.6.19527_x64.exe


QQ9.9.6.19689.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/eaf73f5c/QQ9.9.6.19689_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/13e10b5b/QQ9.9.6.19689_x64.exe


QQ9.9.6.20139.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/b53d1b29/QQ9.9.6.20139_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/53af3b2f/QQ9.9.6.20139_x64.exe


QQ9.9.6.20201.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/0bb95030/QQ9.9.6.20201_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/a8b6c3ae/QQ9.9.6.20201_x64.exe


QQ9.9.7.20667.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/fb389f7b/QQ9.9.7.20667_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/997cff6d/QQ9.9.7.20667_x64.exe
QQ9.9.7.20670.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/54ff4e69/QQ9.9.7.20670_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/f3daeec0/QQ9.9.7.20670_x64.exe


QQ9.9.7.20811.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/3e1587db/QQ9.9.7.20811_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/1905df94/QQ9.9.7.20811_x64.exe


QQ9.9.7.20979.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/9b4e427a/QQ9.9.7.20979_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/81d676ff/QQ9.9.7.20979_x64.exe


QQ9.9.7.21159.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/cb56d115/QQ9.9.7.21159_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/395e339f/QQ9.9.7.21159_x64.exe


QQ9.9.7.21173.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c0e6810f/QQ9.9.7.21173_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/5b3b5759/QQ9.9.7.21173_x64.exe


QQ9.9.7.21217.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/bc30fb5d/QQ9.9.7.21217_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/6bc644ae/QQ9.9.7.21217_x64.exe


QQ9.9.7.21357.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/9040c5aa/QQ9.9.7.21357_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/4a642cfb/QQ9.9.7.21357_x64.exe


QQ9.9.7.21453.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/fa3d24b5/QQ9.9.7.21453_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/b6add98c/QQ9.9.7.21453_x64.exe


QQ9.9.7.21484.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/340572d2/QQ9.9.7.21484_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/897bf087/QQ9.9.7.21484_x64.exe


QQ9.9.7.21713.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/fba1e55a/QQ9.9.7.21713_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/5a141b1f/QQ9.9.7.21713_x64.exe


QQ9.9.7.21804.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/7447a6fa/QQ9.9.7.21804_x86.exe

64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/9312763f/QQ9.9.7.21804_x64.exe


QQ9.9.8.22106.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/c567e971/QQ9.9.8.22106_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/d786c9f3/QQ9.9.8.22106_x64.exe


QQ9.9.8.22165.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/53a53d75/QQ9.9.8.22165_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/96c16feb/QQ9.9.8.22165_x64.exe


QQ9.9.8.22355.exe
32位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/5618f696/QQ9.9.8.22355_x86.exe
64位:https://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQNT/56ff3d7e/QQ9.9.8.22355_x64.exe

相关软件

Effie
Effie 是思想家专用的写作软件。

暂无评论

暂无评论...